...
مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 
جناب آقای احمد جعفری قزل حصار، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل جناب آقای محمد رضا فقیری، رئیس هیأت مدیره
جناب آقای عبدالعظیم قنبریان، نایب رییس هیأت مدیره جناب آقای پیمان شریفی، عضو هیأت مدیره
جناب آقای علی کشوری شاد، عضو هیأت مدیره