...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1398/3/25 شنبه

آگهی مزایده

مزایده شماره 1-98: فروش اقلام مازداد انبار جی

بسمه تعالی

آگهی مزایده شماره 1-98:  فروش اقلام مازاد انبار جی

این شرکت در نظر دارد نسبت به "فروش اقلام مازاد خود واقع در انبار جی" شامل کلیه اقلام محصور و مجزا داخل انبار جی به شرح تعدادی صندلی، فایل سه کشو، چوب لباسی، هود، اقلام کامپیوتری، کابل، ضایعات آهنی و ... اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید که از تاریخ درج این آگهی قیمت پیشنهادي خود به همراه مدارك درخواستی را در دو پاکت جداگانه به شرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداري (ساعت 16:00) روز یکشنبه مورخ 1398/04/02 به دبیرخانه این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاك 42، طبقه سوم، واحـد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار سه ماهه) یا فیش واریزي به مبلغ 20،000،000 ریال بابت شرکت در مزایده به شرح ذیل
 • پاکت ج: شامل برگ پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست و برگ تعهد نامه شرکت در مزایده

لازم به ذکر می‌باشد:

 • قیمت پایه کارشناسی، مبلغ 260،000،000 ریال می باشد.
 • معیار انتخاب برنده مزایده با شخصی (حقیقی یا حقوقی) می باشد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 • متقاضیان جهت بازدید از موضوع مزایده، می توانـد از ساعت 9 صـبح الی 15 روز شنبه 25 خرداد 1398 لغایت چهارشنبه 29 خرداد 1398 با هماهنگی با شماره تلفن 66603017 آقاي چگنی به محل انبار شرکت واقع در پادگان جی مراجعه نمایند.
 • صرفا پیشنهادات قیمتی بازگشایی خواهد شد که طی مراجعه حضوري و بازدید از انبار، صورتجلسه بازدید توسط شـخص حقیقی یا نماینده شرکت حقوقی امضا گردد. بدیهی است ارائه کپی کارت ملی اشخاص حقیقی و معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامیست.
 • تهیه خودرو و نیروي انسانی جهت بارگیري و حمل، کلاً بر عهده برنده می باشد. همچنین مسئولیت نظافت و پاکیزگی محوطه انبار مربوطه نیز بر عهده برنده می باشد.
 • پس از ابلاغ به برنده مزایده، برنده می بایست حداکثر، ظرف مدت 7 روز کاري، نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059، اقدام و فیش آن را به شرکت ارائه نماید.
 • حداکثر زمان تخلیه کامل انبار از اقلام مورد مزایده، پس از ابلاغ به برنده، یک هفته خواهد بود که باید ضمن هماهنگی با شرکت اقدام گردد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ پیشنهاد قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق بـا فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی اسـت پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • هزینه هاي درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده بوده و کسر خواهد شد.
 • مورد مزایده از جهت کیفیت و کمیت به رویت کامل خریدار رسـیده و پس از برگزاري مزایده هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
 • در صورتیکه برنده اول در مهلت مقرر پس از اعلام نتایج، حاضر به تکمیل مالی نگردد، کلیه هزینه ها به حساب ایشان منظور می گردد.
 • در صورتی که برنـده معـامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزایده، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد سپرده نفر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • هر دو پاکت توامًا در یک پاکت واحد دربسته و لاك و مهر شده که روي آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مزایده شماره 1-98 مربوط به فروش اقلام مازاد انبار جی» درج شده باشد قرار داده شوند.
 • آدرس جهت بازدید: انتهای اتوبان یادگار امام جنوب، خیابان هرمزان، بعد از تقاطع کمیل، پادگان جی، درب فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انبار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، تلفن: 6660301

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما