...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1398/10/14 شنبه

آگهی مزایده

مزایده شماره 2-98: فروش چهار دستگاه فایروال FortiGate 1500D

بسمه تعالی

آگهی مزایده شماره 2-98:  فروش 4 دستگاه فایروال FortiGate

این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 دستگاه فایروال FortiGate 1500D به همراه لایسنس مطابق با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید که از تاریخ درج این آگهی قیمت پیشنهادي خود به همراه مدارك درخواستی را در دو پاکت جداگانه به شرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداري (ساعت 16:00) روز یکشنبه مورخ 1398/10/22 به امور تدارکات داخلی و قراردادهای این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاك 42، طبقه دوم، واحـد 4 تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار سه ماهه) یا فیش واریزي به مبلغ 600،000،000 ریال بابت شرکت در مزایده به شرح ذیل
 • پاکت ج: شامل برگ پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست
1) FortiGate 1500D

8x 10GESFP+slots, 16x GESFPslots, 18x GERJ45 ports (including 16x ports, 2x management/HA ports), SPUNP6 andCP8 hardware accelerated, 480GBSSDonboard storage (SKU: FG-1500D)QTY: 4

2) FortiGate-1500DUTMBundle
(8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Botnet IP/Domain and Antispam Services), 3 Year (SKU: FC-10-01500-900-02-36), QTY:4


لازم به ذکر می باشد:
 • قیمت پایه فروش تجهیزات، مبلغ 30،000،000،000 ریال می باشد.
 • دستگاه های فایروال اصلی (Original)، نو و آکبند می باشند.
 • حداکثر مهلت جهت فعال سازی لایسنس (ردیف 2 جدول) برابر با 30 ژانویه 2020 می باشد.
 • معیار انتخاب برنده مزایده با شخصی (حقیقی یا حقوقی) می باشد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 • متقاضیان جهت کسب اطلاعات تکمیلی از موضوع مزایده، می توانـند با شماره تلفن 22661777 داخلی 3258 آقاي قره باغی از واحد زیرساخت و شبکه تماس حاصل فرمایند.
 • تجهیزات بصورت فوری و در محل این شرکت قابل تحویل می باشند.
 • پس از ابلاغ به برنده مزایده، برنده می بایست حداکثر، ظرف مدت 5 روز، نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059، اقدام و فیش آن را به شرکت ارائه نماید.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ پیشنهاد قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق بـا فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی اسـت پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برابر با 9% مبلغ پیشنهادی بر عهده خریدار می باشد.
 • هزینه هاي درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 • اطلاعات مورد مزایده از جهت کیفیت و کمیت به اطلاع خریدار رسـیده و پس از برگزاري مزایده هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
 • در صورتیکه برنده اول در مهلت مقرر پس از اعلام نتایج، حاضر به تکمیل مالی نگردد، کلیه هزینه ها به حساب ایشان منظور می گردد.
 • در صورتی که برنـده معـامله حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد سپرده نفر سوم، شرکت مجاز به انجام معامله با نفر سوم می باشد.
 • هر دو پاکت تواماً در یک پاکت واحد دربسته و لاك و مهر شده که روي آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مزایده شماره 2-98 مربوط به فروش 4 دستگاه فایروال FortiGate» درج شده باشد قرار داده شوند.

ریاست تدارکات داخلی و قراردادهای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما