...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/10/12 چهارشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 45-97: خرید سامانه جمعداری اموال

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 45-97

این شرکت در نظر دارد نسبت به پیاده سازی و اجرای سامانه جمعداری و مدیریت اموال گردانی مبتنی بر بارکد همراه با سامانه نرم افزاری مطابق با شرایط و مشخصات RFP و پیش نویس قرارداد پیوست اقدام نماید. لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود به همراه طرح پیشنهادی و سایر مدارک درخواستی منطبق با شاخص‌های ارزیابی را در سه پاکت جداگانه به شـرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پايان وقت اداري (ساعت 16:00) یکشنبه مورخ 1397/10/23 به دبیرخانه اين شركت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 100،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل خلاصه‌ای از رزومه کاری، همراه با مدارک مورد نیاز طبق RFP پیوست و شاخص‌های ارزیابی، برنامه زمان بندی انجام پروژه و همچنین تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

لازم به ذکر می باشد:

 • جهت کسب اطلاعات تکمیلی و پرسش در خصوص RFP پیوست می توانید با شماره تلفن 22661777 داخلی 3255 آقای حمزه از واحد برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات تماس حاصل فرمایید.
 • پس از ابلاغ و ارجاع سفارش، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت 120 روز نسبت به پیاده سازی سیستم مورد اشاره اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف است پس از استقرار نهایی سیستم نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی به مدت یکسال و بصورت رایگان اقدام نماید.
 • در صورت درخواست پیمانکار، حداکثر 20 درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی معتبر به همان مبلغ به پیمانکار پرداخت می گردد. ضمانتنامه مذکور پس از تحویل کامل موضوع قرارداد و تایید ناظر قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پرداخت کلیه مالیات‌‌های ناشی از قرارداد (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده) بعهده پیمانکار می‌ باشد و در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی از ناخالص هر پرداختی به پیمانکار 5% به عنوان سپرده بیمه کسر و به علاوه آخرین صورت وضعیت یا صورتحساب نزد کارفرما نگهداری می ‌شود. بدیهی است آزاد سازی سپرده حق بیمه و پرداخت آخرین صورتحساب مذکور منوط به اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار و ارائه آن به کارفرما خواهد بود.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات می باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد سپرده نفر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 45-97 مربوط به خرید سامانه جمعداری اموال» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

پیوست (RFP)

پیوست (چک لیست ارزیابی)

پیوست (پیش نویس قرارداد)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما