...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/11/16 سه‌شنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 54-97: چاپ لیبل دستگاه های کارتخوان

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 54-97

این شرکت در نظر دارد نسـبت به "چاپ و تولیـد 400,000 عدد لیبل دسـتگاههای کارتخوان" در سه طرح مختلف بـا مشـخصات ذیل و شرایط مندرج در پیش نویس قرارداد پیوست اقدام نماید. لذا مقتضی است قیمت پیشـنهادی خود به همـراه مـدارک درخواسـتی را در سـه پاکـت جداگانه به شرح زیر بصورت در بسـته تـا پایـان وقت اداری (سـاعت 16)روز یکشـنبه مـورخ 97/12/05 به دبیرخـانه این شـرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 60،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل خلاصه ای از رزومه شرکت و نمونه قرارداد و تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

مشخصات لیبل دستگاههای کارتخوان به شرح زیر میباشد:

مشخصات لیبل دستگاه IC3300 :

  -  ابعاد: 33×54 میلیمتر

 - ابعاد قالب تیغ:  31×52 میلیمتر

 -  جنس: PVC یک رو/ چهار رنگ/ قالب تیغ

-  تیراژ: 300,000 عدد

- مشخصات لیبل IC3600:

-  ابعاد: 20×65 میلیمتر

-  ابعاد قالب تیغ : 18× 63  میلیمتر

- جنس: PVC یک رو/ چهار رنگ/ قالب تیغ

- تیراژ: 60,000 عدد

- مشخصات لیبل IC5100:

 - ابعاد: 28×63 میلیمتر

 - ابعاد قالب تیغ :  26×61 میلیمتر

 - جنس: PVC یک رو/ چهار رنگ/ قالب تیغ

-  تیراژ: 40,000 عدد

لازم به ذکر می باشد:

 • ارائه نمونه و اخذ تاییدیه قبل از تولید انبوه توسط شرکت برنده الزامی میباشد.
 • حداکثر زمان تحویل اقلام، پس از ارجاع سفارش و ابلاغ به برنده مناقصه 20 روز کاری می باشد.
 • محل تحویل کالا: انبار این شرکت واقع در تهران، انتهای بزرگراه یادگار امام جنوب، خیابان هرمزان، بعد از تقاطع کمیل، پادگان جی، درب فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد و کلیه هزینه های حمل و نقل برعهده برنده مناقصه می باشد.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شـرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضـمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات میباشد.
 • تسویه حسـاب مالی (بیمه قرارداد) مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی با برنـده مناقصه در خاتمه قرارداد، منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه می باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضـبط و بـا نفـر دوم برنـده، معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یـا انجـام معاملـه امتنـاع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صـورت عـدم اسـترداد سـپرده نفـر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • در صـورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر با جناب آقای علیدائی با تلفن 22661777 داخلی 3322 تماس حاصل حاصل فرمائید.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 54-97 مربوط به چاپ لیبل دستگاههای کارتخوان» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

پیوست (پیش نویس قرارداد)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما