مشخصات هویتی مشتری
پذیرنده کارتخوان/ دارنده کارت/ کاربر تاپ