مشخصات هویتی مشتری
پذیرنده کارتخوان/ دارنده کارت / کاربر تاپ
مشخصات شکایت