درصورت نیاز به تهیه کارتخوان سیار ویا کارتخوان ثابت مورد تأیید بانک مرکزی، می توانید اطلاعات خود را در فیلدهای ذیل تکمیل نمایید: