جناب آقای احمد جعفری قزل حصار
جناب آقای احمد جعفری قزل حصار
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
جناب آقای علیرضا خداکرمی
جناب آقای علیرضا خداکرمی
رئیس هیأت مدیره
جناب آقای محمد رحیم زاده عبدی
جناب آقای محمد رحیم زاده عبدی
عضو هیأت مدیره
جناب آقای پیمان شریفی
جناب آقای پیمان شریفی
نایب رییس هیأت مدیره
جناب آقای سید جواد سجادی
جناب آقای سید جواد سجادی
عضو هیأت مدیره