جناب آقای مجید هادی
جناب آقای مجید هادی
مدیرعامل
جناب آقای علیرضا خداکرمی
جناب آقای علیرضا خداکرمی
رئیس هیأت مدیره
جناب آقای محمد رحیم زاده عبدی
جناب آقای محمد رحیم زاده عبدی
عضو هیأت مدیره
جناب آقای پیمان شریفی
جناب آقای پیمان شریفی
نایب رییس هیأت مدیره
جناب آقای حجت مقیمی
جناب آقای حجت مقیمی
عضو هیأت مدیره
جناب آقای سیدعلی موسوی
جناب آقای سیدعلی موسوی
عضو هیأت مدیره