راهنمای دستگاه‌های ثابت و سیار تاپ

 

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه A75:

 

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان A75 وارد لینک زیر شوید: 

 دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان A75 

 

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه ANFU AF70:

 

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان وارد لینک زیر شوید: 

دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان ANFU AF70

 

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه IC5200:

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان وارد لینک زیر شوید: 

دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان IC5200

 

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه PAX PX7:

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان وارد لینک زیر شوید: 

دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان PAX PX7

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه PAX S900:

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان وارد لینک زیر شوید: 

دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان PAX S900

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه TECH P 3:

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان وارد لینک زیر شوید: 

دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان TECH P 3

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه TECH P 10:

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان وارد لینک زیر شوید: 

دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان TECH P 10

←  نحوه کارکرد و منوی‌های مربوط به دستگاه V 72:

برای دانلود و مطالعه بروشور دستگاه کارتخوان وارد لینک زیر شوید: 

دانلود راهنمای دستگاه کارتخوان V 72